રમતગમતમાં સમાજની દીકરીઓએ અપાવી અહમ સફળતા:: પાંચ લાખનું ઈનામ