આજમેં આગે જમાના હૈ પીછે.......પાટીદાર આકાશમાં ભુજ સમાજની તારિકાઓ......