ત્રીજા ભાગની સ્પર્ધાઓ જીતી કચ્છ ઝોનનો સપાટો....એક રૂપિયા ફી માં સનદી અધિકારી....