સરદાર ઓલ્મ્પિયાડમાં કચ્છ જનરલ‌ ચેમ્પિયન ....શિલ્ડ રોકડથી સન્માન