દીવાળી રમતોત્સવ : બેડમિન્ટન હરિફાઈ તા.4/11/2018 સવારે 8 કલાકે માધાપર સર્વોદય મેદાન પર