ચોવીસી ગામોના દિપાવલી સ્નેહમિલનની તારીખો જાહેર....કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ ભુજનું મિલન તા.11/11/2018

20181106_203904-481x489-17

ચોવીસી ગામોના દિપાવલી સ્નેહમિલનની તારીખો જાહેર....કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ ભુજનું મિલન તા.11/11/2018