કચ્છી લેવા પટેલ સમાજની નવી વેબસાઈટનો પ્રારંભ કરાયો.