રખે ચૂકતા : રવિવારે લેવા પટેલ જ્ઞાતિના સ્ટોલ‌ ધારકો માટે અગત્યની બેઠક ભુજ‌ સમાજ ખાતે સવારે 9 કલાકે

20181124_054746-484x506-23

રખે ચૂકતા : રવિવારે લેવા પટેલ જ્ઞાતિના સ્ટોલ‌ ધારકો માટે અગત્યની બેઠક ભુજ‌ સમાજ ખાતે સવારે 9 કલાકે