ચોવીસી સાઈકલ મેરેથોન : તા.09/12/2018 આવો જોડાઈએ....