સમુહલગ્નની તૈયારી આરંભાઈ : તા. 16/12/2018 ના આયોજન