ચોવીસીમાં કપાસનું વાવેતર સૌથી વધુ. ભુજ સમાજે કૃષિ સધ્ધરતા પ્રયાસના અનુસંધાને કરેલ સર્વે...

Screenshot_20180926-143321_WhatsApp-3

ચોવીસીમાં કપાસનું વાવેતર સૌથી વધુ. ભુજ સમાજે કૃષિ સધ્ધરતા પ્રયાસના અનુસંધાને કરેલ સર્વે...

ચોવીસીમાં કપાસનું વાવેતર સૌથી વધુ. જૂદા જૂદા પાકોનો ભુજ સમાજે કૃષિ સધ્ધરતા પ્રયાસના અનુસંધાને કરેલ સર્વે....રાયડો,એરંડા, રંજકો, અનુકમે બીજા,ત્રીજા,ચોથા સ્થાને.. દાડમનું સ્થાન પાંચમું.