ચોવીસીમાં કપાસનું વાવેતર સૌથી વધુ. ભુજ સમાજે કૃષિ સધ્ધરતા પ્રયાસના અનુસંધાને કરેલ સર્વે...

Screenshot_20180926-143321_WhatsApp-3

ચોવીસીમાં કપાસનું વાવેતર સૌથી વધુ. ભુજ સમાજે કૃષિ સધ્ધરતા પ્રયાસના અનુસંધાને કરેલ સર્વે...