સાહસ સમજ અને સમય : જિંદગી બદલી શકે છે...દાતા કે.કે. પટેલ