મા માતૃભૂમિ અને ગવરી ગૌમાતા...નું રક્ષણ સમાજનો મંત્ર