ધંધા અને કૃષિ ક્ષેત્રે યુવાનો દ્વારા સામાજિક સ્તરે ચિંતન