ભુજમાં યોજાશે પાટીદાર ઓલ્મ્પિયાડ : લેવા અને કડવા પટેલ સમાજોના યુવાનો-યુવતીઓ ભુજ સમાજ ખાતે રમશે.

20180926_163811-800x450-4

ભુજમાં યોજાશે પાટીદાર ઓલ્મ્પિયાડ : લેવા અને કડવા પટેલ સમાજોના યુવાનો-યુવતીઓ ભુજ સમાજ ખાતે રમશે.