સોમવારે ભુજ સમાજ દ્વારા નારાણપર ખાતે દાડમની ખેતી વિશે સેમિનાર