"હર હર સમાજ, ઘર ઘર સમાજ" : આ છે સમાજનો નૂતન સૂર્યોદય