કચ્છી લેવા પટેલ ક્ન્યા વિદ્યા મંદિર રજત જયંતી ગરિમા મહોત્સવનો લોગો સમાજના છાત્ર- છાત્રાઓએ સર્જ્યો

Screenshot_20181201-032824_Drive-5

કચ્છી લેવા પટેલ ક્ન્યા વિદ્યા મંદિર રજત જયંતી ગરિમા મહોત્સવનો લોગો સમાજના છાત્ર- છાત્રાઓએ સર્જ્યો