શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ ક્ન્યા વિદ્યામંદિર ભુજ રજત જયંતી ઉપલક્ષમાં ભુજ આસપાસની શાળાઓ માટે વિવિધ હરિફાઈ

inCollage_20181004_070308345-8

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ ક્ન્યા વિદ્યામંદિર ભુજ રજત જયંતી ઉપલક્ષમાં ભુજ આસપાસની શાળાઓ માટે વિવિધ હરિફાઈ