Chovisi Samaj

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Ahmdabad

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Ahmedabad

Shree Kachi Leva Patel Samaj -Baldiya

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Baldiya

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Bharasar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Bharasar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Dahishra

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Dahisra


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Fotdi

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Fotdi

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Godpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Godpar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Haripar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Haripar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Kera

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Kera


Shree Kachi Leva Patel Samaj - kodki

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Kodki

Shree Kachi Leva Patel Samaj - kundanpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Kundanpar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Madhapar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Madhapar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mandvi

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Mandvi


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mankuva

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Mankuva

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Meghpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Meghpar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mirzapar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Mirzapar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Nani - Nagalpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Nani Nagalpar


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Naranpar (Ravri)

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Naranpar -(Ravri)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Naranpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj- Naranpar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Rampar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Rampar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Samtra

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Samtra


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sarli

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Sarli

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar(Junovas)

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Sukhpar (Junovas)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar (Navovas)

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Sukhpar - (Navovas)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar (Roha)

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Sukhpar - Roha


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Surajpar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Surajpar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Vadasar

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Vadasar

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Vekra

Shree Kuchi Leva Patel Samaj - Vekra