દેશના સમાજ

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Ahmdabad

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - અમદાવાદ

Shree Kachi Leva Patel Samaj -Baldiya

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - બળદિયા

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Bharasar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - ભારાસર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Dahishra

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - દહીંસરા


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Fotdi

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - ફોટડી

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Godpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - ગોડપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Haripar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - હરિપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Kera

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - કેરા


Shree Kachi Leva Patel Samaj - kodki

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - કોડકી

Shree Kachi Leva Patel Samaj - kundanpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - કુંદનપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Madhapar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - માધાપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mandvi

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - માંડવી


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mankuva

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - માનકુવા

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Meghpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - મેઘપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mirzapar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - મિરઝાપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Nani - Nagalpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - નાની - નાંગલપર


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Naranpar (Ravri)

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - નારાણપર (રાવરી)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Naranpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - નારાણપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Rampar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - રામપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Samtra

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સામત્રા


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sarli

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સરલી

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar(Junovas)

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સુખપર (જૂનોવાસ)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar (Navovas)

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સુખપર (નવોવાસ)

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Sukhpar (Roha)

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સુખપર -રોહા


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Surajpar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - સુરજપર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Vadasar

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - વાડાસર

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Vekra

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - વેકરા