દાન

દાન આપવા સંપર્ક

  • સ્થળ : સરદાર પટેલ વિદ્યા સંકુલ,
    મુંદ્રા રોડ ભૂજ - કચ્છ,
    ગુજરાત, ભારત . પિનકોડ: 370001.
  • ફોન ન. :૨૮૩૨ - ૨૩૧૧૨૨ , ૦૨૩૧૧૩૩
  • ઈ-મેલ : info@sklpsbhuj.com