વિદેશના સમાજ

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Boltan

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - બોલ્ટન

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Cardif

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - કાર્ડિફ

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mombasa

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - મોમ્બાસા


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Nairobi

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - નાઇરોબી

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Seychelles

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - સિસલ્સ

Shree Kachi Leva Patel Samaj - U.K

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - યુ.કે


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Uganda

શ્રી લેવા પટેલ સમાજ - યુગાન્ડા