શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ પ્રવૃત્તિ

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ પ્રવૃત્તિ

કન્યા વિદ્યાલય કુમાર વિદ્યાલય કોમ્યુનિટી હોલ હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટર નર્સિંગ ઈન્સ્ટીટ્યુટ