શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી હરિભાઈ કેશરા હાલાઇ પ્રમુખ સુરજપર
2 શ્રી કુંવરજી કરસન હિરાણી ઉપપ્રમુખ સુખપર(રોહા)
3 શ્રી રામજી અરજણ સેંઘાણી મંત્રી નારણપર
4 શ્રી રમેશ નારણ હાલાઇ સંયુકત મંત્રી માધાપર
5 શ્રી અરવિંદ લાલજી પિંડોરીયા ખજાનચી મીરઝાપર
6 શ્રી દેવજી જાદવજી છભાડીયા સંયુકત ખજાનચી માંડવી
7 શ્રી દેવશી કરસન હાલાઇ સંગઠન મંત્રી ગોડપર
8 શ્રી વેલજી રામજી પિંડોરીયા ઓડિટર નારણપર
9 શ્રી વિરમ શામજી રાબડીયા સંયુકત ઓડિટર સુખપર