શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી વેલજીભાઈ રામજી પીંડોરીયા પ્રમુખ મિરજાપર
2 શ્રી શિવજીભાઈ કરશન છાભડિયા ઉપપ્રમુખ માંડવી
3 શ્રી કરશનભાઈ રૂડા મેપાણી મંત્રી સુરજપર
4 શ્રી રવજીભાઈ રત્ના ખેતાણી સહ મંત્રી સુખપર
5 શ્રી ગોપાલભાઈ ભીમજી પટેલ ખજાનચી ભુજ
6 શ્રી રવજીભાઈ નાનજી ગોરસીયા દાતા ટ્રસ્ટી મદનપુર
7 શ્રી શિવજીભાઈ માવજી શિયાણી દાતા ટ્રસ્ટી અમદાવાદ
8 શ્રી દેવશીભાઈ કરશન હાલાઈ દાતા ટ્રસ્ટી ગોડપર
9 શ્રી ધનજીભાઈ કરશન વરસાણી દાતા ટ્રસ્ટી નારણપર - રાવરી
10 શ્રી લક્ષ્મણભાઈ ભીમજી રાઘવાણી દાતા ટ્રસ્ટી બળદિયા
11 શ્રી અરજણભાઈ ગાંગજી પીંડોરીયા ટ્રસ્ટી નારણપર - રાવરી
12 શ્રી માવજીભાઈ ધનજી રાબડીયા ટ્રસ્ટી મદનપુર
13 શ્રી રામજીભાઈ અરજણ સેંઘાણી ટ્રસ્ટી નારણપર - રાવરી
14 શ્રી રવજીભાઈ વેલજી કેરાઈ ટ્રસ્ટી કુંદનપર
15 શ્રી વિજયભાઈ વાલજી ગોરસીયા ટ્રસ્ટી માધાપર
16 શ્રીમતી મનીષાબેન ગોવિંદ પટેલ ટ્રસ્ટી ભુજ
17 શ્રીમતી હંસાબેન જયેશ હરશિયાણી ટ્રસ્ટી માધાપર
18 શ્રીમતી કસ્તુરબેન અરવિંદ હિરાણી ટ્રસ્ટી માધાપર