શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી વેલજીભાઈ રામજી પિંડોરીયા પ્રમુખ નારણપર
2 શ્રી માવજીભાઈ ધનજી રાબડિયા ઉપપ્રમુખ સુખપર
3 શ્રી ગોપાલભાઈ ભીમજી પટેલ મંત્રી માંડવી
4 શ્રીમતી રમાબેન કરશન વરસાણી સંયુકત મંત્રી સામત્રા
5 શ્રી કરશનભાઈ રૂડા મેપાણી ખજાનચી સૂરજપર
6 શ્રી દેવશીભાઈ કરસન હાલાઈ સભ્ય ગોડપર
7 શ્રી કુંવરજીભાઇ કરસન હિરાણી સભ્ય સુખપર(રોહા)
8 શ્રી રમેશભાઈ નારણ હાલાઈ સભ્ય માધાપર
9 શ્રી વિરમભાઇ શામજી રાબડિયા સભ્ય સુખપર
10 શ્રી દેવજીભાઈ જાદવજી છભાડિયા સભ્ય માંડવી
11 શ્રીમતી હિનાબેન દેવેન્દ્ર કેરાઈ સભ્ય માધાપર
12 શ્રીમતી મનીષાબેન ગોવિંદ પટેલ સભ્ય નારણપર