સંપર્ક

સ્થાન
સરદાર પટેલ વિદ્યા સંકુલ,
મુંદ્રા રોડ ભૂજ - કચ્છ,
ગુજરાત, ભારત . પિનકોડ: 370001.
ફોન
૨૮૩૨ - ૨૩૧૧૨૨ , ૦૨૩૧૧૩૩
ઈ-મેલ
કામનાં કલાકો
સોમ - શુક્ર: ૯.૦૦ am થી ૬.૦૦ pm
શનિ : ૧૦.૦૦ am થી ૪.૦૦ pm

સંપર્કમાં રહેવા