સંપર્ક

સ્થાન
સરદાર પટેલ વિદ્યા સંકુલ,
મુંદ્રા રોડ ભૂજ - કચ્છ,
પિનકોડ: 370001. ગુજરાત, ભારત.
ફોન
+૯૧ ૨૮૩૨ - ૨૩૧૧૨૨ , ૦૨૩૧૧૩૩
ઈ-મેલ
info@sklpsbhuj.com
કામનાં કલાકો
સોમ - શુક્ર: ૯.૦૦ am થી ૬.૦૦ pm
શનિ : ૧૦.૦૦ am થી ૪.૦૦ pm

સંપર્કમાં રહેવા