શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ યુવક સંગ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મનજીભાઈ જાદવા પિંડોરીયા પ્રમુખ સામત્રા
2 શ્રી લક્ષ્મણભાઈ વિશ્રામ રાઘવાણી ઉપપ્રમુખ બળદિયા
3 શ્રી ગોવિંદભાઈ લક્ષ્મણ હાલાઈ મંત્રી મેઘપર
4 શ્રીમતી કંચનબેન એસ. વરસાણી સહ મંત્રી કેરા
5 શ્રીમતી નીમુબેન કીર્તિકુમાર મેપાણી ખજાનચી માંડવી
6 શ્રી ઘનશ્યામભાઇ વાઘજી વરસાણી સભ્ય માનકુવા
7 શ્રી રવજીભાઈ રત્ના ખેતાણી સભ્ય સુખપર
8 શ્રી વિનોદભાઈ માવજી પિંડોરીયા સભ્ય માધાપર
9 શ્રી કિશોરભાઈ લાલજી વેકરીયા સભ્ય રામપર
10 શ્રી સુનિલભાઈ રવજી ભુડિયા સભ્ય જખણીયા-માંડવી
11 શ્રી સુરેશભાઈ લાલજી વાઘાણી સભ્ય સુખપર
12 શ્રીમતી જીજ્ઞાબેન પ્રેમજી વરસાણી સભ્ય માધાપર