શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ યુવક સંગ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી મનજી જાદવા પિંડોરીયા પ્રમુખ સામત્રા
2 શ્રી લાલજી કરસન વેકરીયા ઉપપ્રમુખ માંડવી
3 શ્રી વસંત ગોપાલ પટેલ મંત્રી કુંદનપર
4 શ્રી રવજી રત્ના ખેતાણી સહ મંત્રી સુખપર
5 શ્રી વિનોદ મનજી પિંડોરીયા ખજાનચી માધાપર
6 શ્રી કિશોર લાલજી વેકરીયા સહ ખજાનચી રામપર
7 શ્રી અરજણ ભીખાલાલ પિંડોરીયા સંગઠન મંત્રી સુખપર
8 શ્રી લક્ષમણ વિશ્રામ રાઘવાણી ઓડિટર બળદિયા
9 શ્રી હરીશ નાનજી ભંડેરી સહ ઓડિટર માનકુવા