Shree Kutchi Leva Patel Yuvak Sangh

# Name Designation Place
1 Shree Manji Jadva Pindoriya President Samtra
2 Shree Lalji Karsan Vekariya Vice President Mandvi
3 Shree Vasant Gopal Patel Secretary Kundanpar
4 Shree Ravji Ratna Khetani Vice Secretary Sukhpar
5 Shree Vinod Manji Pindoriya Treasurer Madhapar
6 Shree Khishor Lalji Vekariya Vice Treasurer Rampar
7 Shree Arjan Bhikhalal Pindoriya Union Secretary Sukhpar
8 Shree Laxman Vishram Raghvani Auditor Baldiya
9 Shree Harish Nanji Bhanderi Vice Auditor Mankuva