Overseas Samaj

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Boltan

Shree Leva Patel Samaj - Bolton

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Cardif

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - Cardiff

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Mombasa

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - Mombasa


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Nairobi

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - Nairobi

Shree Kachi Leva Patel Samaj - Seychelles

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - Seychelles

Shree Kachi Leva Patel Samaj - U.K

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - U.K


Shree Kachi Leva Patel Samaj - Uganda

Shree Kutchi Leva Patel Samaj - Uganda