Shree Kutchi Leva Patel Samaj

# Name Designation Place
1 Shri Veljibhai Ramji Pindoria President Naranpar
2 Shri Mavjibhai Dhanji Rabadiya Vice President Sukhpar
3 Shri Gopalbhai Bhimji Patel Secretary Mandvi
4 Shrimati Ramaben karshan Varsani Vice Secretary Samtra
5 Shri Karshanbhai Ruda Mepani Treasurer Surajpar
6 Shri Devshibhai Karsan Halai Member Godpar
7 Shri Kunvarjibhai Karsan Hirani Member Sukhpar(Roha)
8 Shri Rameshbhai Naran Halai Member Madhapar
9 Shri Virambhai Shamji Rabadia Member Sukhpar
10 Shri Devjibhai Jadavji Chhabhadia Member Mandvi
11 Shrimati Hinaben Devendra Kerai Member Madhapar
12 Shrimati Manishaben Govind Patel Member Naranpar