Shree Kutchi Leva Patel Samaj

# Name Designation Place
1 Shree Haribhai Keshra Halai President Surajpar
2 Shree Kunvarji Karsan Hirani Vice President Sukhpar (Roha)
3 Shree Ramji Arjan Sengani Secretary Naranpar
4 Shree Ramesh Naran Halai Vice Secretary Madhapar
5 Shree Arvind Lalji Pindoriya Treasurer Mirzapar
6 Shree Devji Jadvaji Chabhadiya Vice Treasurer Mandvi
7 Shree Devshi Karsan Halai Union Secretary Godpar
8 Shree Velji Ramji Pindoriya Auditor Naranpar
9 Shree Viram Shamji Rabadiya Vice Auditor Sukhpar