શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી ગોપાલભાઈ માવજી ગોરસિયા પ્રમુખ ભુજ
2 શ્રી કેશરાભાઈ રવજી પીંડોરીયા ઉપપ્રમુખ ભુજ
3 શ્રી મનજીભાઈ જાદવા પીંડોરીયા મંત્રી ભુજ
4 શ્રી વસંતલાલ ગોપાલ પટેલ સંયુકત મંત્રી કુંદનપર
5 શ્રીમતી કાંતાબેન લાલજી વેકરીયા ખજાનચી ભુજ
6 ડો. પુરૂષોતમભાઈ શિવજી હિરાણી ટ્રસ્ટી મિરઝાપર
7 શ્રી ધનસુખભાઈ ભીખાલાલ શિયાણી ટ્રસ્ટી મિરઝાપર
8 શ્રી મનજીભાઈ કરશન વરસાણી ટ્રસ્ટી કોડકી
9 શ્રી શામજીભાઈ વેલજી પીંડોરીયા ટ્રસ્ટી નારણપર - રાવરી
10 શ્રી હરજીભાઈ રામજી વેકરીયા ટ્રસ્ટી નારણપર -પસાયતિ
11 શ્રીમતી દક્ષાબેન અરવિંદ પીંડોરીયા ટ્રસ્ટી ભુજ
12 શ્રીમતી સંગીતાબેન અરવિંદ હિરાણી ટ્રસ્ટી મિરઝાપર