શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી ગોપાલભાઈ માવજી ગોરસીયા પ્રમુખ ભુજ
2 શ્રી ડો. જેઠાલાલ કાનજી દબાસીયા ઉપપ્રમુખ મીરઝાપર
3 શ્રી કેશરાભાઈ રવજી પિંડોરીયા મંત્રી રામપર વેકરા
4 શ્રી કાન્તિલાલ રત્ના વરસાણી સંયુકત મંત્રી માધાપર
5 શ્રીમતી કાન્તાબેન લાલજી વેકરીયા ખજાનચી માંડવી
6 શ્રી ભાવેશભાઈ રામજી પટેલ સભ્ય સામત્રા
7 શ્રી ઈશ્વરભાઈ નાનજી પિંડોરીયા સભ્ય નારણપર
8 શ્રી પુરુષોતમભાઇ શિવજી હિરાણી સભ્ય મીરઝાપર
9 શ્રી ધનસુખભાઈ ભીખાલાલ શિયાણી સભ્ય મીરઝાપર
10 શ્રી મનજીભાઈ કરશન વરસાણી સભ્ય કોડકી
11 શ્રીમતી રશીલાબેન રમેશ હિરાણી સભ્ય માનકુવા
12 શ્રીમતી દક્ષાબેન અરવિંદ પિંડોરીયા સભ્ય સામત્રા