શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ

# નામ હોદ્દો ગામ
1 શ્રી ગોપાલ માવજી ગોરસીયા પ્રમુખ ભુજ
2 શ્રી ડો. જેઠાલાલ કાનજી દબાસીયા ઉપપ્રમુખ મીરઝાપર
3 શ્રી કેશરા રવજી પિંડોરીયા મંત્રી રામપર વેકરા
4 શ્રી ભાવેશ રામજી પટેલ સંયુકત મંત્રી ભુજ
5 શ્રી ગોવિંદ વિશ્રામ ખોખાણી ખજાનચી માધાપર
6 શ્રી ઈશ્વર નાનજી પિંડોરીયા ટ્રસ્ટી ભુજ
7 શ્રી પુરુષોત્તમ શિવજી હિરાણી ટ્રસ્ટી મીરઝાપર
8 શ્રી કાન્તાબેન લાલજી વેકરીયા ટ્રસ્ટી માંડવી
9 શ્રી ધનસુખ ભીખાલાલ શિયાણી ટ્રસ્ટી મીરઝાપર